Nie waż się odwracać od Boga plecami. Pewnego dnia przyjdzie ci stanąć z Nim twarzą w twarz. Zwróć się do Niego i szukaj Jezusa Chrystusa, zanim będzie za późno. Uwierz w Niego, a wtedy otrzymasz odpuszczenie wszystkich grzechów i będziesz żyć w pokoju z Bogiem.

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. (Jana 3,16)

Niesamowity wdzięk

Bóg dał nam tak prosty sposób na zbawienie, że każdy może z niego skorzystać. Jeżeli zdecydujesz się uwierzyć w Jezusa, Bóg będzie Twoim Ojcem, a Ty staniesz się Jego ukochanym dzieckiem. Staniesz się częścią Jego nieprzemijającego Królestwa Niebios. Ofiara Jezusa była jedynym sposobem na to, by pokonać oddzielający nas od Boga grzech i pojednać się z Nim. Jezus przyjął nasz grzech, żeby ponieść należną nam karę i zmarł za nas na krzyżu. Dlatego też każdy, kto uwierzy w Niego, zostanie usprawiedliwiony, zbawiony i stanie się prawdziwym chrześcijaninem. Bóg będzie patrzył na Ciebie przez pryzmat Jezusa i nie będzie dostrzegać Twojego grzechu. To właśnie darmowy podarunek, jaki Bóg przygotował dla każdego z nas. To właśnie jest cudowna Boża łaska: Niewinny został poświęcony, żeby winni mogli zostać usprawiedliwieni.

“Ale tym, którzy Go przyjęli, dał im moc stać się dziećmi Boga, owym wierzącym co do Jego Imienia.” (Jana 1, 12)

Uwaga

Każdy człowiek ma prawo poznać konsekwencje odwrócenia się od Boga. Należy mówić o tym, że Bóg jest kochającym Ojcem dla wszystkich, którzy przyjmują Jezusa jako Zbawiciela. Jednak należy również mówić o tym, że każdy, kto odwraca się do Niego plecami, pewnego dnia spotka się z Nim jako Sędzią. A wtedy nie będzie już drugiej szansy, nie będzie możliwości pokuty. Biblijne Ewangelie przekazują dwa obrazy miejsc, do których może trafić człowiek po śmierci: królestwo Boga lub miejsce beznadziei i cierpienia.

Jezus powiedział: “I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą; ale bójcie się raczej Tego, który może zatracić w gehennie i duszę, i ciało.” (Mateusza 10, 28)

W porównaniu z wiecznością czas spędzony na ziemi jest krótszy niż mgnienie oka. A jednak Twoja wieczność zależy od tego, w co zdecydujesz się wierzyć tu na ziemi. To najważniejsza decyzja, przed jaką kiedykolwiek staniesz, a zatem zastanów się dobrze.

Jezus powiedział: “Bowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy doznał kary.” (Mateusza 16, 26)

Taki, jaki jesteś

Co trzeba zrobić, żeby zostać chrześcijanką? Chrześcijaństwo nie polega na tym, co możesz zrobić czy osiągnąć, ale na tym, co Bóg zrobił dla Ciebie. Nie polega również na tym, jak dobrym albo jak złym człowiekiem jesteś. Nieważne jest, co zrobiłeś w przeszłości ani jak wielki komfort wewnętrzny odczuwasz. Jezus chce Ciebie takim, jakim jesteś. To kwestia podjęcia prostej decyzji i trzymania się jej bez względu na okoliczności.

“Zdarzy się też, że każdy, kto wezwie Imienia Pana, zostanie uratowany” (Dzieje Apostolskie 2, 21)

Jezus powiedział: “Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się trudzicie oraz jesteście obciążeni, a Ja wam sprawię odpoczniecie.” (Mateusza 11, 28)

A także: “Bowiem Syn Człowieka przyszedł odszukać to, co zaginione, oraz ocalić od śmierci.” (Łukasza 19, 10)

Dokonaj wyboru

A jednak każdy musi dokonać wyboru.

Jezus powiedział: “Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie.” (Mateusza 12,30)

Niektórzy ludzie chcieliby celowo odłożyć w czasie nawrócenie i podjęcie decyzji, by zostać chrześcijaninem. To jest możliwe. Dopóki żyjemy nigdy nie jest zbyt późno na zwrócenie się do Jezusa. A jednak nikt z nas nie wie przecież, jak długo będzie żył ani czy będzie miał czas na przygotowanie się na śmierć. A w chwili śmierci drzwi zostaną zamknięte na wieki i nikt nie otrzyma drugiej szansy Wtedy będzie już za późno.

Pragniemy z całych sił prosić Cię, abyś nie odkładał w czasie najważniejszej decyzji, jaką przyjdzie Ci podjąć w całym swoim życiu.

„Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serce waszych…” (List do Hebrajczyków 3,7-8)

Siatka bezpieczeństwa

Nawrócenie do Jezusa można porównać do sytuacji, w której ktoś chodzi po linie zawieszonej wysoko nad ziemią (niczym linoskoczek w cyrku), a w pewnym momencie decyduje się rozwiesić poniżej siatkę bezpieczeństwa. Upadek z wysokości w sytuacji, gdy poniżej nie ma rozpiętej siatki, oznaczać będzie katastrofę. Dzięki siatce człowiek uniknie obrażeń w razie potknięcia i upadku. Uratuje go siatka. A wówczas wystarczy jedynie wstać i zacząć spacer od nowa.

Jezus jest niczym siatka bezpieczeństwa, której nic nigdy nie będzie w stanie rozerwać.

“Zatem teraz już żadne potępienie dla tych w Jezusie Chrystusie.” (Rzymian 8, 1)

Bez siatki jednak – bez Jezusa – w Dniu Sądu każdy będzie musiał zdać sprawę z każdego grzechu i pomyłki, jakie były jego udziałem. W dniu tym Bóg sądzić będzie całą ludzkość. Biblia głosi, że wynikiem tego Sądu będzie wieczne oddzielenie od Bożej miłości i Jego Królestwa.

Jezus powiedział: “Ale powiadam wam, że z każdego bezowocnego słowa, które by ludzie wypowiedzieli, zdadzą sprawę w dzień sądu.” (Mateusza 12, 36)

“nie ma żadnego ukrytego stworzenia, ale wszystkie są gołe i odkryte przed Jego oczami.” (Hebrajczyków 4, 13)

“Kto wierzy w Syna ma życie wieczne, zaś nieposłuszny Synowi nie zobaczy życia, lecz spoczywa na nim gniew Boga.” (Jana 3, 36)

Zostań chrześcijaninem

Decyzję o tym, że chcesz zostać chrześcijaninem, możesz wyrazić modlitwą.

Modlitwa to nic innego jak rozmowa z Bogiem. On zna Ciebie bardzo dobrze. Sugerujemy modlitwę następującymi słowami:

„Drogi Jezu! Przepraszam za wszystkie złe rzeczy, które zrobiłem w życiu. Proszę Cię o przebaczenie. Dziękuję za to, że umarłeś za mnie na krzyżu, żeby uwolnić mnie od moich grzechów. Zapraszam Cię do swojego życia. Proszę Cię, wypełnij mnie swoim Świętym Duchem i zostań ze mną na zawsze. Dziękuję Ci, Jezu. Amen”.

Czy odczuwasz w sercu potrzebę zmówienia tej modlitwy?
Jeżeli tak, zachęcamy Cię do jej zmówienia.
Jezus pojawi się w Twoim życiu, zgodnie z tym, co obiecał.

Być chrześcijaninem

Wiara w Jezusa jako Zbawiciela usprawiedliwia człowieka w stu procentach. Bóg sam, poprzez ofiarę Jezusa, ofiaruje Ci za darmo to, czego od Ciebie wymaga.

Wolą Boga jest jednak i to, by każdy, kto zostaje chrześcijaninem, zmieniał się na lepsze i rozwijał się, a odwracając się od zła, upodabniał się do Jezusa. Nie po to, aby zasłużyć na usprawiedliwienie czy zbawienie – tego bowiem żaden człowiek nie może zdobyć własnym wysiłkiem a jednocześnie otrzymuje to darmo od Boga. Źródłem chęci zmiany jest natomiast wdzięczność Bogu i Jezusowi za zbawienie otrzymane mimo tego, że na nie nie zasługujemy

Rozwój chrześcijanina bardzo często przypomina przejście dwóch kroków w przód i jednego w tył. Czasem jest jeszcze gorzej i krok w przód poprzedzają dwa kroki do tyłu. Ważne jest jednak to, aby zawsze pozostawać blisko Jezusa i nigdy nie usiłować czegokolwiek przed Nim ukrywać. Ilekroć zdasz sobie sprawę, że zrobiłeś coś złego, wyznaj to Jezusowi i poproś Go o przebaczenie. On będzie Twoją siatką bezpieczeństwa, której będziesz potrzebować przez całe Twoje życie.

“Jeśli wyznaliśmy nasze grzechy, godny zaufania jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam darował grzechy i oczyścił nas od wszelkiego bezprawia.” (1 Jana 1, 9)

Pragniemy również gorąco zachęcić Cię do tego, abyś przyłączył się do dobrego chrześcijańskiego zboru/Kościoła w okolicy, nawiązał relacje z innymi chrześcijanami, dzielił się Słowem Bożym, Komunią itd.

Jeśli nie zostałeś jeszcze nigdy ochrzczony, zalecamy, abyś skontaktował/a się z pastorem chrześcijańskim, lub kościołem chrześcijańskim i przyjął/przyjęła chrzest w imię Jezusa Chrystusa.

Biblia mówi: ”Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” (Dz. Ap.  2: 38)

Chrześcijaństwo a inne religie

Jedną z głównych różnic między chrześcijaństwem a innymi religiami jest to, że większość religii skupia się wokół tego, jak osiągnąć boski cel własnym wysiłkiem i osobistym poświęceniem.

Chrześcijaństwo głosi coś dokładnie przeciwnego: Niesie przesłanie o Bogu, który kocha świat do tego stopnia, że poświęcił się poprzez swego Syna, aby nieść zbawienie całej ludzkości

Jedyna droga

Biblia uczy, że Jezus jest jedyną drogą do Boga. Nie ma innej drogi. Można wieść przyzwoite życie i wypełniać je dobrymi uczynkami, a jednak nie da się w ten sposób zbliżyć do Boga. Nawet jeżeli będziesz dobrym i miłym człowiekiem, w Twoim umyśle i sercu w dalszym ciągu będzie obecny grzech. Bez Jezusa u boku nie można samemu się usprawiedliwić ani nawiązać prawdziwej relacji z Bogiem. Konieczne jest przyznanie się do tego, że jest się grzesznikiem i potrzebuje się ofiary Jezusa.

Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie”. (Ewangelia Jana 14,6)

“Nie istnieje też w nikim innym zbawienie; bo nie istnieje inne Imię pod niebem, które zostało wyznaczone wśród ludzi, w którym jest nam konieczne zostać zbawionymi.” (Dokonania apostołów 4, 12)

“Bo wszyscy zawinili, więc czują brak chwały Boga. Tego, który uznaje za sprawiedliwych darmo, Jego łaską, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie.” (Rzymian 3, 23-24)

Świadectwo zmartwychwstania

Jedyną ofiarą, jaką Bóg przyjął za ludzki grzech, jest ofiara Jezusa. Wskrzeszając Go z martwych trzeciego dnia po ukrzyżowaniu, Bóg potwierdził przyjęcie tej ofiary.

Apostoł Paweł wspomina o ponad 500 świadkach, którzy spotkali Jezusa po zmartwychwstaniu oprócz Jego uczniów. Większość z tych ludzi żyła jeszcze ponad 25 lat po tym wydarzeniu (1 Koryntian 15,6). Jeszcze więcej było świadków Jego śmierci, włącznie z Rzymianami, którzy wykonali wyrok śmierci krzyżowej.

Po zmartwychwstaniu Jezus powiedział do swoich uczniów:

“To są słowa, które do was powiedziałem, gdy byłem jeszcze z wami: Jest konieczne, aby wypełnić wszystko, co o mnie napisane w Prawie Mojżesza, Prorokach i Psalmach. Wtedy otworzył ich umysł, by rozumieli Pisma. Powiedział im także: Tak jest napisane – więc Chrystus tak musiał cierpieć, a trzeciego dnia powstać z martwych. Dzięki jego Imieniu – aż do wszystkich narodów… Zaś wy jesteście tego świadkami.” (Łukasza 24, 44-48)

Przepowiednie o Jezusie

Sam Jezus kilkakrotnie przepowiadał własną śmierć i zmartwychwstanie kilka lat przed tymi wydarzeniami. Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie zostały również przepowiedziane wcześniej przez proroków Boga. Na kartach Starego Testamentu możemy znaleźć 48 proroctw dotyczących Zbawiciela, którego Bóg obiecał zesłać na świat.

Jedno z nich znajdujemy u proroka Izajasza, który żył około 700 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa jako człowieka (poniższy fragment stanowi zaledwie krótki wyimek oryginalnego proroctwa):

“Ale on nosił nasze cierpienia oraz on dźwigał nasze dolegliwości; a myśmy uważali go za dotkniętego, rażonego przez Boga i znękanego. Zaś on był raniony za nasze przestępstwa, skruszony za nasze winy; za nasz pokój – kaźń na nim, a przez jego potłuczenie – my wyzdrowieliśmy. Wszyscy błądziliśmy jako trzoda, każdy zwrócił się na swoją drogę, lecz WIEKUISTY dotknął go winą nas wszystkich.” (Jeszajah 53, 4-6)

Bardzo szczegółowe proroctwa

Wiele szczegółowych proroctw możemy również znaleźć w Starym Testamencie na kartach Pięcioksięgu Mojżeszowego, w księgach Proroków i w Psalmach. Oto niektóre z nich:

Będzie zdradzony przez przyjaciela (Judasza), za cenę 30 srebrników (Psalm 41,10; Księga Zachariasza 11,12); pieniądze zostaną przeznaczone na zakup pola garncarza „(…)rzuć odlewnikowi tę sowitą zapłatę (…)” (pole odlewnika) (Zachariasza 11,13); Jego ręce i stopy będą przebite (ukrzyżowanie) (Psalm 22,17); Jego nogi nie będą złamane (Psalm 34,21), choć była to standardowa procedura kończąca ukrzyżowanie. Zamiast tego jego bok zostanie przebity włócznią (Księga Zachariasza 12,10) to tylko niektóre z licznych przykładów. Wszystko to wydarzyło się tak, jak zostało przepowiedziane i zapisane wiele stuleci wcześniej (zob. Ewangelia Mateusza 24,15; 26,47-8; Ewangelia Łukasza 23,33, Ewangelia Jana 19,33-4). Większość proroctw dotyczących ukrzyżowania i śmierci zostało wypełnionych przez Rzymian, którzy nie znali przecież tych starych proroctw.

Wypełniając proroctwa, Bóg potwierdził, że Jezus Chrystus jest dawno obiecanym Zbawicielem, przez którego cała ludzkość może powrócić do Boga.

“Więc teraz wam powiedziałem, przedtem niż to się stanie, abyście uwierzyli gdy się stanie.” (Jana 14, 29)