Środowisko muzułmańskie

Miłujcie waszych wrogów

Jezus powiedział: ”Miłujcie waszych wrogów, czyńcie słusznie nienawidzącym was, błogosławcie złorzeczącym wam i módlcie się za oczerniających was”…”A jeśli miłujecie tych, co was miłują, a jeśli będziecie dobrze czynić tym, którzy wam dobrze czynią, a jeśli pożyczcie tym, od których macie nadzieję odzyskać, jaka jest w was przychylność? Zatem miłujcie waszych wrogów, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się w zamian nie spodziewając, a wasza zapłata będzie wielka oraz będziecie dziećmi Najwyższego; bo On jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych.” (Łukasza 6, 27-28, 32-36)

Kłamstwa dotyczące Biblii

Przykładem takiego kłamstwa jest twierdzenie, że Nowy Testament to poprawiona wersja Starego Testamentu. Innymi słowy, że Stary Testament został napisany w nowej formie jako Nowy Testament. Prawda jest taka, że Stary Testament nigdy nie został napisany od nowa ani nie został zamieniony na Nowy Testament. Nazwa Stary Testament odnosi się do wszystkich ksiąg biblijnych (Mojżesz i Prorocy) od czasów Adama i Ewy do czasów przed przyjściem na świat Jezusa. Nowy Testament zaś zawiera wszystkie księgi biblijne opisujące przyjście Jezusa na świat w ludzkiej postaci, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, a także działalność misyjną Jego uczniów i apostołów. Nowy Testament stanowi wypełnienie Starego Testamentu, a nie jego zamiennik. W Starym Testamencie zawarta jest wygłoszona ustami proroków obietnica Boża o zesłaniu na świat Zbawiciela. Nowy Testament mówi zaś o Zbawicielu i wypełnieniu starotestamentowych proroctw.

W ostatnich latach oryginalne Księgi Starego i Nowego Testamentu zostały przebadane również przez naukowców. Rezultaty badań stanowią dowód na to, że są to oryginalne księgi bez żadnych późniejszych zmian. Dzisiejsze tłumaczenia Biblii na różne języki mogą nieznacznie różnić się między sobą, jednak te drobne różnice w żaden sposób nie zniekształcają ewangelii o Jezusie. Biblia zawiera tylko te księgi, które Jezus uznał za Słowo Boże oraz najstarsze pisma spisane na podstawie świadectwa Jego najbliższych uczniów/apostołów. Żadne inne księgi nie weszły do zbioru Biblii.

Kolejnym przykładem nieprawdziwego stwierdzenia jest to, jakoby na kartach Biblii Jezus zapowiedział zesłanie proroka, który przyjdzie po Nim. Jezus powiedział natomiast, że jest wypełnieniem proroctw, które mówią o Nim. To On jest wypełnieniem proroctw (Ewangelia Łukasza 24,44; Ewangelia Jana 12,41; 5,46-47; 20,31). Jezus obiecał jednak, że po opuszczeniu ziemi i powrocie do Ojca ześle Ducha Świętego/Ducha Prawdy, który złoży o Nim świadectwo i zamieszka w tych, którzy w Niego uwierzą.

“Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca – Ten będzie o mnie świadczył.” (Jana 15, 26-27)

“Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga.” (1. Koryntian 6, 19)

Jezus – jedynie prorok?

Jezus wyjaśniał, że jest kimś o wiele większym niż prorok. Mówił o sobie, że stanowi wypełnienie proroctw i jest Zbawicielem świata.

Gdyby był jedynie prawdziwym prorokiem, nie mógłby mówić o sobie rzeczy takich, jak te:

 “Ja jestem powstanie i życie; kto wierzy względem mnie, choćby i umarł – ożyje. A każdy, kto żyje i wierzy względem mnie – nie umrze na wieczność.” (Jana 11, 25-26)

“Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca, chyba, że przeze mnie.” (Jana 14, 6)

“Bo to jest wolą Tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy względem niego, miał życie wieczne; a ja go podniosę w dniu ostatnim.” (Jana 6, 40)

Słowa wypowiedziane przez Jezusa zostały zasłyszane i poświadczone przez Jego uczniów, którzy przebywali z Nim przez kilka lat. Składali oni również świadectwo o wielkich cudach i przypadkach uleczenia, przez które Jezus uwalniał ludzi od cierpień i chorób. Wszystko to zostało zapisane w Nowym Testamencie, w Ewangeliach według Jego uczniów – Mateusza, Marka i Jana.

Należy zatem zadać sobie pytanie: Kto może być najlepszym źródłem wiedzy o Jezusie? Czy ci, którzy przebywali z Nim przez kilka lat, którzy mogli na własne uszy słyszeć Jego słowa i na własne oczy oglądać Jego czyny? Czy raczej ktoś, kto pojawił się wieleset lat później i nie był świadkiem Jezusa?

Jezus (Īsā) – słowo Boga

Każdy, kto wywodzi się z muzułmańskiego środowiska, powinien wiedzieć, że Koran używa w stosunku do Jezusa (`Īsā) tytułu „Mesjasz”. W tamtych czasach słowo „Mesjasz” miało to samo znaczenie, co „Zbawiciel”. Koran określa również Jezusa jako słowo Boga (Al Imran 3,42-5). A słowa te zapisane zostały w Ewangeliach według jego uczniów w Nowym Testamencie.

Ofiara złożona przez Jezusa nie obejmuje wyłącznie osób wywodzących się ze środowisk chrześcijańskich. Jezus poświęcił się dla wszystkich, bez względu na religijną tożsamość. Umarł za nasze grzechy, żeby na nowo połączyć nas z Bogiem, od którego odłączył nas grzech (np. cudzołóstwo, egoizm, lubieżność, nienawiść, kłótliwość, zazdrość, wybuchy gniewu, samolubne ambicje, konfliktowość, rywalizacja czy to, że nie kochamy naszych bliźnich jak siebie samych itp.).

Bóg jest święty i żaden grzesznik nie może wejść do Jego Królestwa. Jednak Jego miłość do nas jest tak wielka, że złożył naszą winę i nasze grzechy na Jezusa, który stał się naszą drogą powrotną do Boga. Jezus był bez grzechu, co czyniło Go jedynym, na którym mógł zostać wykonany wyrok. Jezus zechciał narodzić się jako człowiek i przyjąć rolę ofiarnego baranka. Zgadzając się na krzyż, Jezus zrobił to dla każdego z nas.

“Ale Bóg dowodzi swojej miłości ku nam, bo kiedy byliśmy jeszcze błądzącymi, Chrystus za nas umarł.” (Rzymian 5, 8)

“..który tego, co nie poznał grzechu, z powodu nas grzechem uczynił, abyśmy w nim się stali sprawiedliwością Boga.” (2 Koryntian 5, 21)

„Słowo”:

“Na początku było Słowo, a Słowo było od Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku ku Bogu. Przez Nie wszystko powstało, a bez Niego ani jedno nie powstało, co jest. W Nim jest  życie, a życie jest  światłem ludzi, i światło ukazuje się w ciemności, a ciemność go nie owładnęła”…..”A Słowo – pełne łaski i prawdy – stało się cielesną naturą oraz rozbiło wśród nas namiot. Więc oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynaka u Ojca. Jan świadczy o Nim, więc zawołał, mówiąc: Ten jest tym, o którym powiedziałem: Ten, co przychodzi po mnie, stał się przede mną, gdyż był ode mnie pierwszy. Ponieważ z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy, i to łaskę za łaską. Bo Prawo zostało nadane przez Mojżesza, zaś łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; to jedyny Syn, który jest na łonie Ojca, Ten wytłumaczył.” (Jana 1, 1-5 & 14-18)

I zapytali Go:

 

“Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam to otwarcie. Jezus im odpowiedział: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; dzieła, które ja robię w Imieniu mojego Ojca – to one o mnie świadczą. Ale wy nie wierzycie; bo, jak wam powiedziałem, nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, ja je znam i za mną idą; a ja im daję życie wieczne, zatem nie zginą na wieczność; także nikt ich nie wyrwie z mojej ręki.  Mój Ojciec, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno.” (Jana 10, 24-30)

„Szukajcie, a znajdziecie”

Każdy z nas powinien zdobywać własne doświadczenia i weryfikować słowa Jezusa. Jezus obiecał, że każdy, kto będzie szukać Go sercem, modlić się do Niego i wczytywać się w Jego słowa, odnajdzie Go i przekona się, że jest żywy i że jest Tym, kim mówi: jedyną drogą do Boga dla każdego człowieka.

Jezus powiedział: “Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi – otrzymuje; a kto szuka – znajduje; a temu, który kołacze – będzie otworzone.” (Mateusza 7, 7-8)

“Ja jestem światło świata; kto za mną idzie – nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia.” (Jana 8, 12)

“i szczęśliwym jest ten, kto się przeze mnie nie zgorszył” (Łukasza 7, 23)

Jeżeli chcesz przeczytać więcej o Jezusie i znaczeniu Jego życia, śmierci i zmartwychwstania, polecamy na początek zapoznanie się z Ewangelią według świętego Jana, a następnie z Listem apostoła Pawła do Rzymian.
A łaska Pana niech będzie z Tobą.

Ostatnie słowa Jezusa

Takie oto słowa Jezus wypowiedział do uczniów po zmartwychwstaniu, na krótko zanim powrócił tam, skąd przyszedł na świat:

“Dana Mi jest wszelka moc w Niebie i na ziemi. Wyruszcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając ich w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; ucząc ich zachowywać wszystko, tyle właśnie, ile wam poleciłem; a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca epoki.” (Mateusza 28, 18-20)

Więcej jęsyk-arabski: https://cmaa.us/