Który Kościół?

Który Kościół?

Nasza misja nie jest jednorodną reprezentacją konkretnego Kościoła lub organizacji. Przyłączamy się do wszystkich dużych społeczności chrześcijańskich, głosząc wspólnie Jezusa jako Zbawiciela świata. Chrześcijanie wierzący w Jezusa są moimi braćmi i siostrami, niezależnie od tego, z jakich środowisk się wywodzą.

W rzeczywistości prawdziwego Kościoła nie da się zobaczyć. Prawdziwy Kościół jest niewidzialny i żyje w tych, którzy wyznają Jezusa jako swojego Zbawiciela. Kościół ten obejmuje wielu protestantów, chrześcijan ewagelikalnych, anglikan, katolików, prawosławnych itd., a nawet ludzi nienależących do żadnej chrześcijańskiej wspólnoty. Niewidzialny Kościół stanowi Królestwo Boże na ziemi. Biblia zapewnia, że serca członków tego Kościoła zamieszkuje Duch Święty.

Jezus powiedział: “Królestwo Boga nie przychodzi wśród przyglądania się z boku. Nie powiedzą też: Oto tu, lub – oto tam; bowiem Królestwo Boga oto jest wewnątrz was” (Łukasza 17, 20-21)

Mimo to chcielibyśmy zdecydowanie polecić każdemu chrześcijaninowi przyłączenie się do dobrego chrześcijańskiego zboru/Kościoła, po to, by nawiązać relacje z innymi chrześcijanami, dzielić się Słowem Bożym, Komunią itd.

Nasza misja zdecydowanie odcina się od wszelkich wspólnot kościelnych o charakterze sekty, które dodają lub ujmują treści biblijnych Ewangeliom i zaprzeczają, jakoby Jezus był jedyną drogą do Boga.